آهنگ روزهاى خوبو بى صدا سوزندیم بین اون بازى ها کاش جا مى موندیم

error: محتوا محافظت میشود